طناب کوهنوردی

طناب کوهنوردی آتابای تهیــــه شـــده از بهتریــن الیـــاف های مورد استفاده در این نوع طناب که در دو دستـــه دینامیـــک و استاتیــک تولیـــد می شـــود و سایــز های
مــــوجــود ایــن طــــنــاب 8 و 10 میـــل مـــی باشـــد.
کاربری : کوهنوردی، امداد و نجات، آتش نشانی