طناب کنفی

طناب کنفی آتابای تهیــه شده از الیاف طبیعــی ( نخ جــوت ) که منبــع اصلــی آن کشــور بنگلادش می باشـــد. با توجــه به طبیعــی بودن مــواد اولیــه این طنــاب و ســازگــار بــودن آن با محیـــــط زیســت قـــابلیـــت تجـــزیــه پذیــری در محیـــط را دارد. ایـــن طنــاب در سـایــــز 6 تا 40 میــلیمتــر تــولیــد مــــی شـــود. کاربری : باغبانی، کشاورزی، دریایی، تزئینات