طناب های کشتی یدک کش

طناب های یدک کش برای هل دادن و کشیدن انواع کشتی ها بکار برده می شود و با توجه به حجم و قدرت به انواع مختلفی تقسیم می شوند.