طناب های صنایع نظامی

این طناب ها باید ویژگی هایی همچون مقاومت در برابر عوامل جوی و نور خورشید، ضد آتش و نسوز بودن و یا طنابهای نورانی و شب نما را شامل شود.