طناب نخی

طناب نخی آتابای استفاده شده از نخ های طبیعی که مورد استفاده در صنعت طناب می باشد. ایــن طنـــاب در سایـــز 6 تا 40 میلیمتــــر تولیـــد مـــی شــود.

کاربری : صنعت ساختمان، تزئینی، حمل و نقل