طناب لوله ای

طناب لوله ای آتابای تهیه شده از منسوجات نساجی می باشد

کاربری : مورد استفاده در بسته بندی لوله های پلی اتیلن قرار می گیرد