طناب امداد و نجات و کار در ارتفاع

عملیات های امداد و نجات و کار در ارتفاع مانند آتش نشانی در برخی مواقع می تواند در مکان های مرتفع و یا پایین تر از سطح زمین اتفاق بیافتد که در این صورت استفاده از طناب های امداد و نجات ضروری می شود.